Правила користування

Публічний договір

про надання послуг

01.08.2021 року

ФОП Дедікова Н.С.  в особі Дедікової Ніни Семенівни, яка діє на підставі Виписки (далі – Виконавець), керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (далі – Клієнт), незалежно від статусу, резиденства та громадянства останніх, укласти Публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на нижчевикладених умовах.

1.         Даний Договір є публічним договором приєднання, який укладається між Виконавцем, що виступає в якості оферента, та Клієнтом, що приєднується до Договору в якості акцептанта, шляхом акцепту останнім всіх без винятку умов та положень цього Договору в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.         Даний Договір є публічною офертою, адресованою необмеженому колу осіб.

3.         Відповідно до умов цього Договору Виконавець зобов’язується надати Клієнту наступні види послуг (далі – Послуги):

3.1.      забезпечення Клієнта доступом до користування веб-сайтом Виконавця за посиланням: https://crossfood.ua/ (далі – Веб-сайт), в тому числі, але не виключно, шляхом користування програмним забезпеченням, яке знаходиться на Веб-сайті, забезпечення Клієнта можливістю завантаження на Веб-сайт інформації та інших матеріалів, які належать Клієнту, використання будь-яких інших послуг, які надаються через Веб-сайт Виконавцем та/або третіми особами, з якими Виконавець перебуває в договірних чи інших правовідносинах;

3.2.      забезпечення Клієнта можливістю придбання товару Виконавця чи третіх осіб, з якими Виконавець перебуває у договірних чи інших правовідносинах, через Веб-сайт;

3.3.      доставка Клієнту товарів, зазначених у п. 3.2. Договору.

4.         Під товарами, зазначеним в п. 3.2. Договору (далі – Товар), розуміється підібраний Клієнтом набір будь-яких продуктів харчування у приготовленому, сирому чи будь-якому іншому вигляді, упакованих в коробки, пляшки будь-яку іншу тару, які частково або повністю реалізуються Виконавцем через Веб-сайт.

5.         Вид, асортимент, кількість, ціна, інші характеристики Товару та умови його придбання зазначаються Виконавцем на Веб-сайті.

6.         Виконавець може реалізовувати Товар Клієнту у будь-яких комбінаціях, які зазначаються на Веб-сайті (далі – Меню). Відповідне Меню може мати свою назву. У такому разі придбання Клієнтом Товару може здійснюватися відповідно до переліку Меню, який зазначається Виконавцем на Веб-сайті.

7.         Виконавець може забезпечити Клієнта можливістю самостійно складати Меню на Веб-сайті, на основі якого здійснюється придбання Товару.

8.         Виконавець може забезпечити Клієнта можливістю придбання Товару протягом певних фіксованих періодів (періоду), протягом якого здійснюватиметься доставка Товару, за певною фіксованою ціною такого Товару в рамках обраного Клієнтом Меню або окремо обраних Товарів.

9.         Послуги, зазначені в пп. 3.1.-3.3. Договору, можуть надаватися як за умови обов’язкової реєстрації Клієнта на Веб-сайті та створення особистого кабінету на ньому або без такої умови.

10.       Послуги і Товари є оплатними.

11.       Оплата Послуг/Товару здійснюється в національній валюті України відповідно до чинного законодавства України.

12.       Оплата Послуг/Товару може здійснюватися як до моменту доставки Товару так і безпосередньо після здійснення такої доставки. Оплата Товару/Послуг може здійснюватися як у вигляді одноразового платежу, так і багаторазових (абонентських) платежів в залежності від обраних Клієнтом умов придбання Товару.

13.       Розрахунки між Сторонами здійснюються в безготівковій, готівковій або іншій формі, не забороненій чинним законодавством України.

14.       З метою придбання Товару Клієнт оформлює на Веб-сайті замовлення.

15.       Під замовленням (далі – Замовлення), зазначеним у п. 14. Договору, розуміється будь-яка заявка Клієнта на придбання Товару, здійснена через Веб-сайт.

16.       Замовлення, вказане у п. 12. Договору, містить адресу доставки Товару, строки та/або період  (кількість днів) здійснення доставки Товару, умови придбання Товару, вид, асортимент, комплект, кількість Товару (Меню), інші характеристики Товару, контактний номер телефону та інша інформація про Клієнта.

17.       Оформлення Замовлення проводиться шляхом заповнення спеціальних форм на Веб-сайті відповідно до інструкцій, опублікованих на Веб-сайті, або через оператора чи іншого представника Виконавця. Інформація щодо Замовлення може бути доступною в особистому кабінеті Клієнта або іншим чином бути доступною для Клієнта відповідно до правил/інструкцій користування Веб-сайтом, опублікованих на Веб-сайті.

18.       У разі оформлення Замовлення через представника Виконавця, в тому числі, але не виключно, оператора контактного центру Виконавця, Клієнт повідомляє йому необхідну для оформлення Замовлення інформацію в тому ж обсязі, як і при оформленні Замовлення на Веб-сайті. Виконавець може також застосовувати інші способи оформлення Замовлення.

19.       Замовлення Клієнта може бути скасоване повністю або частково не пізніше ніж за 24 години до погодженого часу доставки. У цьому випадку попередньо оплачені безготівковим шляхом грошові кошти за Замовлення повертаються Клієнту повністю або частково на підставі заяви Клієнта в залежності від змісту відмови. За вибором Клієнта відповідні кошти повертаються на банківську карту Клієнта або зараховуються як передоплата за здійснення наступного Замовлення.

20.       У разі відмови Клієнта від Замовлення менш ніж за 24 години до погодженого часу доставки Товару, а також в разі неотримання Клієнтом Товару з причин, які не залежать від Виконавця, останній має право вимагати від Клієнта відшкодування повної вартості неприйнятого Товару або не повертати Клієнту сплачену вартість Товару, якщо така оплата була здійснена Клієнтом до моменту здійснення Виконавцем доставки Товару.

20.1 У разі, якщо внесена Клієнтом передплата за Товар не була використана на оплату Замовлення протягом 365 календарних днів,  Виконавець має право списати такі кошти Клієнта для відшкодування витрат на ведення облікового запису Клієнта. Таке рішення Виконавця може бути переглянуте за обґрунтованим зверненням Клієнта, що підтверджує поважність причин невикористання такої попередньої оплати.

21.       Клієнту надається можливість замінити Товар, що входить до складу Замовлення, на інший Товар аналогічної вартості. У разі, якщо вартість обраного до заміни Товару перевищує вартість Товару Замовлення, Клієнт зобов’язаний сплатити утворену різницю вартості Товару відповідно до інформації, представленої на Веб-сайті. Якщо вартість обраного до заміни Товару менша вартості заміненого Товару, то різниця вартості Товару повертається Клієнту на його рахунок. Заміна Товару може здійснюватися не пізніше, ніж за 24 години до моменту здійснення доставки Товару. У разі, якщо це можливо, Виконавець, на власний розсуд, на прохання Клієнта може здійснити заміну Товару пізніше, ніж за 24 до моменту здійснення доставки Товару. Виконавцем в односторонньому порядку можуть встановлюватися певні обмеження щодо заміни Товару, які повинні публікуватися на Веб-сайті.

22.       У разі, якщо Виконавець після оформлення Клієнтом Замовлення шляхом самостійного складання (конструювання) Меню, але не пізніше, ніж за 24 години до дати узгодженого часу доставки Товару, виявить неможливість доставки Клієнту будь-якого Товару, що є предметом Замовлення, то Виконавець повідомляє про це Клієнта та пропонує здійснити заміну Товару на запропонований Виконавцем. У разі, якщо Клієнт не згоден здійснити заміну Товару на запропонований Виконавцем Товар, то Клієнт має право самостійно здійснити заміну Товару через Веб-сайт.

23.       У разі, якщо Виконавець менш ніж за 24 години до узгодженого часу доставки Замовлення виявить неможливість доставки Клієнту будь-якого Товару, Виконавець зобов’язується повернути Клієнту вартість непоставленого Товару.

24.       Доставка Товару здійснюється виключно в межах території м. Одеса.

25.       Виконавець зобов’язується надавати Послуги Клієнту та виконувати будь-які інші зобов’язання, передбачені Договором, виключно за умови попереднього виконання Клієнтом своїх зобов’язань, передбачених цим Договором.

26.       Невиконання Клієнтом своїх зобов’язань за цим Договором є підставою для відмови Виконавця від надання Послуг та виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

27.       Виконавець має право публікувати на Веб-сайті будь-які інші додаткові умови надання Послуг/придбання Товару, які є невід’ємними додатками до цього Договору.

28.       Інформація про конкретні види Послуг, не зазначені у цьому Договору, але які охоплюються ним, публікується Виконавцем на Веб-сайті.

29.       Клієнт підтверджує, що він надає свою згоду на обробку персональних даних відповідно до порядку обробки персональних даних, затверджених та опублікованих Виконавцем на Веб-сайті.

30.       Клієнт для отримання Послуг Виконавця зобов’язаний надати певний обсяг персональних даних, необхідних для надання Виконавцем Послуг, в тому числі з метою доставки Клієнту Товару. Перелік таких персональних даних визначається порядком обробки персональних даних, затверджених та опублікованих Виконавцем на Веб-сайті, та повідомленням про обробку персональних даних.

31.       Клієнт також зобов’язується надавати іншу достовірну інформацію, необхідну для надання Виконавцем Послуг.

32.       Клієнт гарантує, що будь-яка інформація, незалежно від того, в якому виді (форматі) вона надається Виконавцю в порядку виконання умов цього Договору, є достовірною та такою, що відповідає дійсності.

33.       Клієнт гарантує, що останній є особою, яка має повний обсяг правоздатності для укладення даного Договору.

34.       Клієнт зобов’язується використати/спожити Товар протягом строків придатності і відповідно до інструкцій Виконавця.

35.       Клієнт гарантує, що останній з моменту передачі Виконавцем Товару Клієнту, здійснюватиме належне використання, споживання, зберігання Товару, в тому числі, відповідно до інструкцій Виконавця.

36.       Клієнт гарантує, що з моменту прийняття Товару від Виконавця, що може підтверджуватися, в тому числі фактом оплати такого Товару, в Клієнта не має жодних претензій стосовно якості, безпечності та інших характеристик Товару. Факт прийняття Клієнтом Товару є підтвердженням того, що Товар є якісним, безпечним та таким, що відповідає вимогам Клієнта та чинного законодавства України.

37.       Виконавець не несе жодної відповідальності за шкоду, заподіяну Клієнту внаслідок неналежного використання, зберігання, споживання Клієнтом Товару. При цьому у такому випадку сплачені Клієнтом за Товар грошові кошти поверненню не підлягають.

38.       Клієнт визнає та погоджується з тим, що будь-які майнові права інтелектуальної власності на Веб-сайт, будь-які його сервіси, інші програмні додатки Виконавця, через які Виконавець надає Послуги, будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності, які використовуються Виконавцем під час надання Послуг,  належать виключно Виконавцю.

39.       Умови (додаткові умови), визначені п. 27 Договору, є обов’язковими для виконання Клієнтом, якщо вони опубліковані на Веб-сайті.

40.       Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до умов цього Договору, будь-яких додатків до цього Договору, інших документів Виконавця, які опубліковані останнім на Веб-сайті. Внесення вищевказаних змін здійснюється шляхом публікації відповідної інформації на Веб-сайті. Зміни вважаються такими, що внесені до Договору та інших документів, зазначених у цьому пункті, з моменту публікації відповідної інформації на Веб-сайті.

41.       Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати Договір, повідомивши про це Клієнта шляхом публікації відповідної інформації на Веб-сайті. У такому разі Договір вважається розірваним в день публікації інформації, вказаної в цьому пункті.

42.       Припинення та розірвання Договору, крім випадків, встановлених цим Договором, здійснюється відповідно до чинного законодавством України.

43.       Виконавець відповідно до умов цього Договору має право відступити будь-які свої права та перевести будь-які свої зобов’язання за цим Договором третім особам. Для реалізації такого права Виконавець не потребує згоди Клієнта. У даному випадку Виконавець зобов’язаний опублікувати вищевказану інформацію на Веб-сайті.

44.       Клієнту забороняється відступати будь-які свої права та переводити будь-які свої зобов’язання за цим Договором третім особам без згоди Виконавця.

45.       Клієнт погоджується з тим, що умови та положення цього Договору будь-яким та жодним чином не обмежують його правоздатність та не ставлять у невигідне правове становище у порівнянні з чинним законодавством України.

46.       Клієнт гарантує, що у нього не має будь-яких та жодних претензій стосовно змісту Договору, його умов чи положень.

47.       Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань щодо надання доступу до Веб-сайту через технічні та/або інші обставини.

48.       Клієнт має право повідомити Виконавця про факт порушення його прав та/або законних інтересів, якщо таке порушення мало місце на Веб-сайті. Для реалізації права, передбаченого цим пунктом, Клієнт повідомляє Виконавця про факт правопорушення шляхом надсилання листа довільного змісту на наступну електронну адресу Виконавця: info@crossfood.ua.

49.       У разі отримання повідомлення, зазначеного у п. 47 Договору, Виконавець, залежно від ситуації, може вжити залежні від нього заходи, направлені на сприяння відновленню порушеного права та/або законного інтересу Клієнта, який надіслав повідомлення.

50.       У разі порушення Клієнтом будь-якого положення цього Договору та/або додатків до нього Виконавець має право заблокувати Клієнту доступ до Веб-сайту на будь-який строк.

51.       У разі порушення Клієнтом будь-якого положення цього Договору та/або додатків до нього Виконавець має право відмовитися від надання Послуг Клієнту.

52.       Договір вважається укладеним з моменту приєднання Клієнта до Договору, яке здійснюється наступними способами:

52.1.    початок фактичного використання будь-якої Послуги;

52.2.    здійснення Клієнтом реєстрації на Веб-сайті;

52.3.    шляхом проставлення Клієнтом електронного підпису одноразовим ідентифікатором;

52.4.    фактичне придбання Клієнтом Товару.

53.       Дата укладення Договору обраховується з моменту вчинення будь-якої з дій Клієнта, зазначених у п. 52 Договору, яка відбулася раніше.

54.       У всіх випадках, не передбачених цим Договором, Виконавець та Клієнт несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

55.       У всіх випадках, не передбачених цим Договором, звільнення Виконавця та Клієнта від відповідальності здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

56.       Будь-які спори, що виникають у зв’язку з цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

57.       До правовідносин, які виникають на підставі цього Договору або у зв’язку з ним, застосовується право України.

58.       Договір складений українською мовою та є доступним для будь-якого кола осіб на Веб-сайті за наступним посиланням: https://crossfood.ua/privacy-policy.

Реквізити Виконавця

ФОП Дедікова Н.С.

ідентифікаційний код: 2575620782

адреса: Одеса, вул. Купріна 49, 65114